مدل کسب و کار

Golbahar Daneh Business Model

* احترام به توافقات و قوانین

احترام به مشتریان و همکاران.

* توانایی ما

ما بیش از سه دهه است که  واردکننده مواد خوراکی و غذا با شبکه ای مجهز به امکانات ذخیره سازی استراتژیک در سراسر کشور هستیم. مشتریان ما با هویت های زیر می توانند به این شبکه توزیع استراتژیک بپیوندند:
1. کشاورزان
2. تولید کنندگان خوراک
3. واسطه ها
4. کارگزاران داخلی